Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van MySeasons. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van MySeasons.nl en de MySeasons nieuwsbrief, hierna: “de digitale diensten van MySeasons”. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van de digitale diensten van MySeasons. Lees deze zorgvuldig door voordat u de digitale diensten van MySeasons gaat gebruiken.

Algemeen

Op het gebruik van de digitale diensten van MySeasons zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die MySeasons publiceert op de MySeasons websites van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van MySeasons.

MySeasons behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de MySeasons website van MySeasons. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van MySeasons, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle digitale diensten van MySeasons tenzij anders aangegeven.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de digitale diensten van MySeasons in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) digitale diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van MySeasons en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.
Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MySeasons, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt MySeasons zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Niets uit de digitale diensten van MySeasons mag zonder voorafgaande toestemming openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 23-03-2018.